Home Ward Angthong

พฤ, 2019-08-01 15:28 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 1, 2019

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์ วรงค์ รุงเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมสหวิชาชีพ คปสอ.สามโก้ เยี่ยมผู้ป่วย Home Ward
ในเขตอำเภอสามโก้ Home Ward Angthong เป็นรูปแบบบริการที่ นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มีนโยบายให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีบริการให้ผู้ป่วยยืมเตียงและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น