Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 
นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ
ตรวจราชการและนิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล ณ โรงพยาบาลอ่างทอง 
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ณ พื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จังหัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงยาบาลอ่างทอง ได้ดำเนินการตามโครงการราชฑัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้บริการบริการเอกซ์เรย์ปอด และจอประสาทตา แก่ผู้ต้องกันในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

หน้า