Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

25 มีนาคม 256
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์) กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ในโครงการ "กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานมิตรผล จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.แสวงหาและอ.สามโก้

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มีนาคม 2563 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.โพธิ์ทอง และอ.วิเศษชัยชาญ

หน้า