Events

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์" ณ โรงพยาบาลอ่างทอง ทั้งนี้โรงพยาบาลอ่างทอง นับเป็ฯโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดที่เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยปลายประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

สถานที่ :
ณ กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารดาวน์โหลด :

วีนที่ 27 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับเกียรติบัตร แสดงว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแล "องค์การที่ดี" ประจำปี 2562 ..ระดับดีมาก.. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

หน้า