Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนส.กัญญา ศรีประยูร หัวหน้างานส่งเสริม ร่วมกะับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เต็บโตสมดีสมส่วน 
 
 

หน้า