Events

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลป่าโมก
เอกสารดาวน์โหลด :

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ กรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าโมก ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

สถานที่ :
บริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ชุมชนปลอดภัย "วิ่งไล่ยุง" 
เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน มีผู้ร่วมงาน อสม.3 ตำบล คือ บางพลับ
อ่างแก้ว สามง่าม ตัวแทน อสม. แต่ละตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จนท.สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 7 มกราคม 2562
นายอภิชาติ มุกประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ติดตามการดำเนินงาน อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม หมอประจำบ้าน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีประกาสเจตนารมณ์ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่ทนต่อการทุจริต (ATO Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า