Events

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชโย
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอไชโย 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม และนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ าำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย

หน้า