Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 มีนาคม 2563
นายเรวัติ ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ให้ อสม ผู้นำชุมชน จำนวน 21,100 ชิ้น โดยให้ อสม นำไปใช้ในการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
นายศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การอบรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน จาก รพท. รพช. สสอ.
และ รพ.สต. ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 60 คน

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การเตรียมความพร้อมรับสถานณ์โรค COVID-19 จังหวัดอ่างทอง 
ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 10 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมconference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC เป็นผู้จัดประชุม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน

หน้า