Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมด้วย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมรต์และวางพวงมาลา สดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2563

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) โดยมรนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมในการป้องกันควบคุมโรงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

หน้า