Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าวร่วม Coaching ทีมบริหารการเงินการคลัง รพ.วิเศษชัยชาญ
นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลกรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวิเคราะห์หลักการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการได้ เพื่อยกระดับการเงินของโรงพยาบาลต่อไป

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการอบรมวิเคราะห์การบริการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 4 เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในเขตอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 ราย พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงด้วย

หน้า