Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้ารเวชกรรมป้องกัน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรับการตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดอ่างทอง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักด์ ต้ังจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รับการตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดอ่างทอง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้ารเวชกรรมป้องกัน ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทองเพื่อติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

หน้า