Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มกราคม 2563  
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18  มกราคม 2563  
นายอภิชาติ  ​มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายอภิชาติ  ​มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

หน้า