Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

12 กุมภาพันธ์ 2563
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสถานสงเคราะห์วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก โดยมี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมด้วยในครั้งนี้

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบข้อมูลงานแม่และเด็กและการลงทะเบียนฝากครรภ์ Online โรงพยาบาลทุกแห่ง และสสจอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Clean week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
โดยร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
และจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ เพื่อแสดงถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัส เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 

หน้า