Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานรับฟังการประชุมทางไกล ก้าวท้าใจ Season 1 จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมร้านขายยา โดยมีร้านขายยาเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 ร้าน
และได้ให้ความรู่ด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา และชี้แจงนโยบายการใช้ยาให้สมเหตุสมผลในร้านขายยาของจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

หน้า