Events

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย ให้เป็นแหล่งความรู้ของเยาวชน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงชาวต่างชาติ เพื่อเผยแพร่ให้

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยแนะ เล่น Pokemon เพื่อให้ตนได้ออกกำลังกาย จะเป็นประโยชน์มาก โดยใช้เวลาเล่นไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง และควรคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ควรเล่น ขณะขับรถ และไม่ควรเข้าไปเล่นในสถานที่หวงห้าม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother's Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้รับโล่เกียรติยศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีผลงานการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นประจำปี 2558 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

หน้า