Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน  ศึกษาดูงาน สสจ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมด้วย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมรต์และวางพวงมาลา สดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2563

หน้า