Events

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) โดยมรนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมในการป้องกันควบคุมโรงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 มกราคม 2563
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม มอบเกียรติบัตรอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มกราคม 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” เพิ่มบทบาทเป็น อสม.หมอประจำบ้าน นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21  มกราคม 2563
 นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก จังหวัดอ่างทอง

หน้า