Events

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลสามโก้
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอสามโก้

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลแสวงหา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 ธันวาคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน "เดิน กิน ชิม ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 
 
 
 

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชโย
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอไชโย 

หน้า