Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มีนาคม 2563 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.โพธิ์ทอง และอ.วิเศษชัยชาญ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19
สถานที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โทร 035-611172 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 มีนาคม 2563
นายกันต์คุณัชญ์ เทียมน้อย ขนส่งจังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ มุกประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้ความรู้ แจกแผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ แก่ผู้ประกอบการรถตู้แะประชาชนในการทำความสะอาดรถและดูแลประชาชน ป้องกันโรค COVID-19 ณ สถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง

หน้า