Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม และนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ าำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมลงนามบันทึกคำรับรองการปฎิบัติตามมาตราการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนนกับข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 

หน้า