ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
30/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว1163.pdf
24/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1148.pdf
24/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1147.pdf
17/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1129 ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
17/09/2019 การยื่นแสดงความจำนงขอลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563 PDF icon ว.1128.pdf
17/09/2019 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว PDF icon หนังสือแจ้งเพิ่มค่าจ้าง ลจช. (1).pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-การดำเนินการของส่วนราชการ-1.pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
10/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1111.pdf
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon 1024.pdf
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป PDF icon หนังสือรับสมัครคัดเลือก นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท..pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ File ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณา.docx, File คำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.docx, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.doc

หน้า