ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และนายณรงค์ มะยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมกำกับติดตาม และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสในการควบคุมยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม สสจ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม และพร้อนให้นโยบายการดำเนินงานในระดับตำบล ปี 2563 ณ ห้องประชุม สะนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.ป่าโมก

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
09 ก.ย. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศ 9 ก.ย. 62.zip
27 ส.ค. 62 ประกาศร่างงานซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศร่าง27ส.ค.62.zip
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. PDF icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม..pdf
18 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
15 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon บทความเผยแพร่ความรู้.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

PDF icon สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.pdf

ประชาสัมธ์การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

PDF icon Doc1.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2563

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2562

PDF icon สรุป รง.กวป.1.2563.pdf

4/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 2562

PDF icon สรุป กวป. ส.ค. 62.pdf

3/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป. 28 มิ.ย. 62.pdf

2/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป.เมษายน 62.pdf

1/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

PDF icon สรุป กวป. ก.พ. 62.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature