ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลป่าโมก
เอกสารดาวน์โหลด :

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ กรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าโมก ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

สถานที่ :
บริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ชุมชนปลอดภัย "วิ่งไล่ยุง" 
เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน มีผู้ร่วมงาน อสม.3 ตำบล คือ บางพลับ
อ่างแก้ว สามง่าม ตัวแทน อสม. แต่ละตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จนท.สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 7 มกราคม 2562
นายอภิชาติ มุกประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ติดตามการดำเนินงาน อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม หมอประจำบ้าน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีประกาสเจตนารมณ์ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่ทนต่อการทุจริต (ATO Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุลคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

PDF icon 20180122_031522.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 20180110_020901.pdf

แต่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

PDF icon 20180104_084911.pdf

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบ 61 ของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 .pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature