ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชโย
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอไชโย 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม และนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ าำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon เผยแพร่ประกาศสสอวิเศษ-25ธค60.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่งกรรมการเขตสุขภาพ.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรงงสาธารณสุข แต่งตั้ง Chief Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่ง Chief officer.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon CCF18122560.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon แผนงบประมาณ สสอวิเศษ ปี 2561.PDF

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature