ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ เทศบาลตำบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มี.ค.62 นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดอ่างทอง มีบุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ประมาณ 300 คน โดยกำหนดตรวจ Mammogram สตรีกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 15 และ 18 มี.ค. จำนวน 60 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงาน ระดับตำบล
ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กำรมีกัญชำไว้ในครอบครองก่อนพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ
ผู้ที่มีกัญชำไว้ในครอบครอง หรือเป็นผู้ป่วยที่มีควำมจำเป็นต้องใช้กัญชำเพื่อรักษำโรคเฉพำะตัว ก่อนวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 ให้แสดงเอกสำร/หลักฐำนหรือใบรับรองแพทย์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 1/2562 จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
โดย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยวินัยเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

PDF icon ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

PDF icon 080660-1.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 4

PDF icon 040660-1.pdf

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พ.ค. 59

PDF icon 010660-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature