ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พูดคุยพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุข การปฏิบัติราชการของสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง และพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ยินดีต้อนรับ "นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม" เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 16 กันยายน 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนสุขภาพอำเภอ ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารวมประชุม การนำเสนอแผนงาน ดังนี้ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานแผน จำนวน 70 คน ณห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
03 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รา.zip
02 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) File ประกาศ รถตู้ 2 ต.ค. 60.rar
28 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File เครื่องปรับอากาศ.rar
27 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่างครุภัณฑ์การแพทย์ 27 ก.ย. 60.rar
26 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่างรถตู้ งบลงทุนปี 61 วันที่ 26 ก.ค. 60 .rar

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอส่งรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

PDF icon 280660.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (แก้ไข 23มิ.ย.60)

PDF icon 230660-edit.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

PDF icon 210660.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยวินัยเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

PDF icon ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

PDF icon 080660-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature