ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 ฟฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมทั้งเชิญชวน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และนายณรงค์ มะยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมกำกับติดตาม และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสในการควบคุมยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม สสจ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้นโยบายการดำเนินงานในระดับตำบล ปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
25 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 25 ก.พ. 62.zip
20 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศจังหวัด 20 ก.พ. 62.zip
11 ก.พ. 62 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 11 ก.พ. 62.zip
31 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ .pdf
31 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แนวทางป้องกันการรับสินบน

PDF icon ประกาศกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน.pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือ แจ้งหนังสือ

PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

จังหวัดอ่างทองขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อไป

PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf

แจ้งเวียนคำสั่ง  Chief  Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF icon แจ้งเวียนคำสั่ง Chief Officer เขต4 ปีงบ62.pdf

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

PDF icon ข้อตกลง.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

9/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่9

PDF icon 20171108_083239.pdf

9/2560

หนังสือเชิญประชุม

1/2560

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

PDF icon สรุประชุม กวป (สมัยวิสามัญ).pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature