ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ประชาสัมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนเจลลี่
- กรณี ผู้ได้รับไปแล้ว ถ้านำไปรับประทานแล้วมีความประสงค์จะรับต่อ สามารถขอมาได้
- กรณีจะขอรับเพิ่มเติม ในคนไข้รายใหม่ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการต่อไป และขอให้ส่งความต้องการภายใน วันที่ 20 เมษายน 2562

สถานที่ :
ณ เทศบาลตำบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มี.ค.62 นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดอ่างทอง มีบุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ประมาณ 300 คน โดยกำหนดตรวจ Mammogram สตรีกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 15 และ 18 มี.ค. จำนวน 60 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงาน ระดับตำบล
ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กำรมีกัญชำไว้ในครอบครองก่อนพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ
ผู้ที่มีกัญชำไว้ในครอบครอง หรือเป็นผู้ป่วยที่มีควำมจำเป็นต้องใช้กัญชำเพื่อรักษำโรคเฉพำะตัว ก่อนวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 ให้แสดงเอกสำร/หลักฐำนหรือใบรับรองแพทย์

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature