ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 1/2562 จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
โดย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ

สถานที่ :
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพมย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยมี นพ.ประพาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และ นพ.ทวีโชค โรคจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชื่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature