ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) คู่มือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านบน คลิ๊กเพื่อเข้าสู้โปรแกรมการตอบแบบสำรวจ                                                                                                                                      

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ caregiver ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอแสวงหา

สถานที่ :

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท

 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
14 ก.ย. 58 ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14-17 ก.ย. 58 File ประกาศร่าง ยานพาหนะ.rar
07 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพฯ File ระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพ.rar
01 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) PDF icon ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ.pdf
27 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon 270858-2.pdf
26 ส.ค. 58 ประกาศร่าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 26-31 สค.58 File ระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพของผู้ป่วยระยะทางไกล.rar
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature