ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 ตุลาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสามเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 57 รูป
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมกันจัดงานต้อนรับ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์ สสจ.เลย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พูดคุยพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุข การปฏิบัติราชการของสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง และพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

หน้า

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

สำเนาคำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

PDF icon 20180613_035222.pdf

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2559

4/2559 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58

7/58

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
5/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 5 PDF icon 080660-2.pdf

4/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 4 PDF icon 110560-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature