ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กำหนดการต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาลเอกชนและร้านขายยา                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ข้อคิด 7ประการ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานให้สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD

                                                                                                                                                                                     

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

9 ธันวาคม สสจ.อ่างทอง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ สถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง ถึง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti Corruption Day สร้างไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเท

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารสมนึก สุขศรีการ” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของอาคาร ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature