ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ความหมายของเจ คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายว่า “อุโบสถ” เดิมหมายความว่า “การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน” ตามแบบอย่างของชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 ที่จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่สำหรับพุทธนิกายมหายานนั้น การรักษาอุโบสถศีลจะรวมถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วย เราจึงนิยมเรียกการไม่ทานเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจ แต่ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่า “กินเจ” ดังนั้นความหมายของคนกินเจ ไม่เพียงแต่ไม่ทานเนื้อสั

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่(31 ส.ค.59) ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่าวิตามินแบบสูบไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. เพราะถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยตั้งข้อสังเกต 3 ประการ คือ ปริมาณวิตามินที่ระบุไว้ข้างฉลากมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าเมื่อรับวิตามินนี้แล้วจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร และวิตามินต้องดูดผ่านความร้อนทำให้เสียสภาพจนประสิทธิภาพลดลง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ (15 กันยายน 2559) ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มแข็ง โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอในบางจังหวัด สามารถควบคุมโรคได้จนแนวโน้มสถานการณ์คงที่ ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมโรคเกิดจากความร่วมมือของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ จึงขอให้ประ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย ให้เป็นแหล่งความรู้ของเยาวชน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงชาวต่างชาติ เพื่อเผยแพร่ให้

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature