ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ สู่ “ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง”
โดยมี นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญร่วมประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ “สู่ ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สื่อข่าวและวิทยุ และคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 100 คน
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สถานที่ :
อบจ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ ชำนิประศาสตน์ เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูทในการเเข่งขันเล่นฮูลาฮูปกับเด็กๆ และได้รับเกรียติจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางกาญจนา นาพูลผล มอบรางวัลให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาทีมวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต.

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature