ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง และคําถาม - คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และสถานการณ์ในประเทศไทย ประจำวันที่ 2 มกราคม 2558
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ซึ่งได้ออกประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษา ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน ในโรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลสามโก้ และโรงพยาบาลไชโย รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 28 คน
ทั้งนี้นอกจากจะต้องทำหน้าที่ผู้ประเมินแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังต้องเป็นผู้ถ่ายทอดและสอนผู้ประเมินในระดับรองลงไปด้วย

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature