ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก

สถานที่ :
องการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อยที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งได้ออกหน่วยให้บริการทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

Mastery   เป็นนายตัวเอง

Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่

People Centered Approach   ใส่ใจประชาชน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของความพิการอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก ซึ่งโรคที่ทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัวนั้น มีสาเหตุมาจาก ผู้ป่วยอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน โรค

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
26/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
19/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง เภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ
19/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature