ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ โรงแรมเดอะบลูมเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรม เดอะบลูม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทุกๆ 7 วัน ลดการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ลดำข้เลือดออก"

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสวงหา และเจ้าหน้าที่รพ. สต.ที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลห้วยไผ่ และตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง มีแผนลงเยี่ยม รพ.สต.และร่วมประชุม อสม.ในเขตอ.ป่าโมก ซึ่งวันนี้ลงเยี่ยม รพ.สต.สายทองและ รพ.สต.บ้านพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (30 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ประกาศเชิญชวน ระบบประปา.pdf

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF icon ร่าง ประกาศจังหวัดอ่างทอง เชิญชวน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สสอ.สามโก้ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF icon 20180202_040923.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature