ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

20 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เดินหน้าคัดกรองมะเร็งเต้านม ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพืย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม เป็นประธานในพิธี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจอารัมภ์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่างทอง (Morning Brief) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 ฟฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมทั้งเชิญชวน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และนายณรงค์ มะยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0 "Share & Learn to Smart Region 4.0)

Package icon หนังสือเชิญประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพ.zip

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

PDF icon 040760-1.pdf

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

PDF icon 300660-1edit.pdf

ขอส่งรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

PDF icon 280660.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (แก้ไข 23มิ.ย.60)

PDF icon 230660-edit.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature