ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และนายณรงค์ มะยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมกำกับติดตาม และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสในการควบคุมยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม สสจ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้นโยบายการดำเนินงานในระดับตำบล ปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.ป่าโมก

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
10 ต.ค. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง แผ่นตรวจน้ำตาล 10 ต.ค. 60.zip
04 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเครื่องปรับอากาศ 4 ต.ค. 60.zip
03 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รา.zip
02 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) File ประกาศ รถตู้ 2 ต.ค. 60.rar
28 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File เครื่องปรับอากาศ.rar

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

PDF icon 210660.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยวินัยเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

PDF icon ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

PDF icon 080660-1.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 4

PDF icon 040660-1.pdf

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พ.ค. 59

PDF icon 010660-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature