ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมด้วย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมรต์และวางพวงมาลา สดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2563

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) โดยมรนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมในการป้องกันควบคุมโรงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
04 มี.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686).pdf
04 มี.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814).pdf
26 ก.พ. 62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง PDF icon แผนจัดซื้อ งบกลาง.pdf
25 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 25 ก.พ. 62.zip
20 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศจังหวัด 20 ก.พ. 62.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon รายงานวิเคราะห์การผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon บทความเผยแพร่ความรู้.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 2561

PDF icon 20180810_041823.pdf

3/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 2561

PDF icon 20180614_091343.pdf

2/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 61

PDF icon 20180423_065709.pdf

1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
2/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

1/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารครั้งที่ 1.pdf

11/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 11 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 PDF icon สรุปประชุม คกก.ครั้งที่ 11.pdf

10/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 3ธ.ค. 2561 PDF icon 20181224_083817.pdf

9/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 29 ต.ค. 2561 PDF icon 20181113_043933.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature