ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าวร่วม Coaching ทีมบริหารการเงินการคลัง รพ.วิเศษชัยชาญ
นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลกรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวิเคราะห์หลักการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการได้ เพื่อยกระดับการเงินของโรงพยาบาลต่อไป

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการอบรมวิเคราะห์การบริการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 4 เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในเขตอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 ราย พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงด้วย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
13 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
12 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf
04 มี.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686).pdf
04 มี.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814).pdf
26 ก.พ. 62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง PDF icon แผนจัดซื้อ งบกลาง.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon รายงานวิเคราะห์การผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon บทความเผยแพร่ความรู้.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

PDF icon สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.pdf

ประชาสัมธ์การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

PDF icon Doc1.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

9/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่9

PDF icon 20171108_083239.pdf

9/2560

หนังสือเชิญประชุม

1/2560

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

PDF icon สรุประชุม กวป (สมัยวิสามัญ).pdf

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (เพิ่มเติม การเงิน/ประกัน)

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature