ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
บริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ชุมชนปลอดภัย "วิ่งไล่ยุง" 
เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน มีผู้ร่วมงาน อสม.3 ตำบล คือ บางพลับ
อ่างแก้ว สามง่าม ตัวแทน อสม. แต่ละตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จนท.สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม อบต.บางเสด็จ
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 7 มกราคม 2562
นายอภิชาติ มุกประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ติดตามการดำเนินงาน อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม หมอประจำบ้าน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีประกาสเจตนารมณ์ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่ทนต่อการทุจริต (ATO Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายโยธิน กิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ พชสสอ.เมือง ประชุมกำหนดแนวทางหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
21 ส.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 21 ส.ค. 61.zip
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 10 ก.ค. 61.zip
28 มิ.ย. 61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ยกเลิกประกาศเชิญชวน.zip
25 มิ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาล(รถตู้) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

PDF icon 20180710_083337.pdf

สำเนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

PDF icon 20180702_034220.pdf

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180621_073432.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature