ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลสามโก้
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอสามโก้

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลแสวงหา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 ธันวาคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน "เดิน กิน ชิม ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 
 
 
 

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชโย
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอไชโย 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
13 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 13 มิ.ย. 61.zip
08 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 8 มิ.ย. 61.zip
07 มิ.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 7มิ.ย.61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 พ.ค. 61.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาคำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

PDF icon 20180613_035222.pdf

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon ประกาศ.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature