ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายอภิชาติ  ​มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานรับฟังการประชุมทางไกล ก้าวท้าใจ Season 1 จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมร้านขายยา โดยมีร้านขายยาเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 ร้าน
และได้ให้ความรู่ด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา และชี้แจงนโยบายการใช้ยาให้สมเหตุสมผลในร้านขายยาของจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon ประกาศ.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature