ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.โพธิ์ทอง และอ.วิเศษชัยชาญ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19
สถานที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โทร 035-611172 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 มีนาคม 2563
นายกันต์คุณัชญ์ เทียมน้อย ขนส่งจังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ มุกประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้ความรู้ แจกแผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ แก่ผู้ประกอบการรถตู้แะประชาชนในการทำความสะอาดรถและดูแลประชาชน ป้องกันโรค COVID-19 ณ สถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 16 มีนาคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
17 มี.ค. 63 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง Package icon (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง.zip
11 มี.ค. 63 แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 -เดือนมกราคม 2563 PDF icon สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf, PDF icon สขร.1 เดือนธันวาคม 2562.pdf, PDF icon สขร.1 เดือนมกราคม 2563.pdf, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
24 ม.ค. 63 ประกาศแผนการจัดซื้อ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แผน 63.pdf
06 ม.ค. 63 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PDF icon ยกเลิกประกาศ.pdf
03 ม.ค. 63 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (P62120045157) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง (P62120045157).pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2563.pdf

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

PDF icon พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon บันทึกข้อความลงนามในประกาศ.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 2562

PDF icon สรุป กวป. ส.ค. 62.pdf

3/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป. 28 มิ.ย. 62.pdf

2/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป.เมษายน 62.pdf

1/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

PDF icon สรุป กวป. ก.พ. 62.pdf

6/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ธ.ค. 2561

PDF icon สรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 6.pdf

หน้า

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature