ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายโยธิน กิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ พชสสอ.เมือง ประชุมกำหนดแนวทางหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลสามโก้
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอสามโก้

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลแสวงหา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมติดตามผการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เครื่อข่ายบริการอำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 ธันวาคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน "เดิน กิน ชิม ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน 
 
 
 

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

เผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon เผยแพร่ประกาศ สสอ สามโก้.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature