ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 19 มีนาคม 2563
นายเรวัติ ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ให้ อสม ผู้นำชุมชน จำนวน 21,100 ชิ้น โดยให้ อสม นำไปใช้ในการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
นายศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การอบรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน จาก รพท. รพช. สสอ.
และ รพ.สต. ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 60 คน

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การเตรียมความพร้อมรับสถานณ์โรค COVID-19 จังหวัดอ่างทอง 
ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 10 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมconference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC เป็นผู้จัดประชุม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
09 ก.ย. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศ 9 ก.ย. 62.zip
27 ส.ค. 62 ประกาศร่างงานซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding) Package icon ประกาศร่าง27ส.ค.62.zip
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. PDF icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม..pdf
18 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
15 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB2.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความเสนอลงนามประกาศและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค.pdf

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

PDF icon บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 2561

PDF icon 20181113_080009.pdf

4/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 2561

PDF icon 20180810_041823.pdf

3/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 2561

PDF icon 20180614_091343.pdf

2/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 61

PDF icon 20180423_065709.pdf

1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
3/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคกบ. มีนาคม 2562.pdf

2/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

1/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารครั้งที่ 1.pdf

11/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 11 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 PDF icon สรุปประชุม คกก.ครั้งที่ 11.pdf

10/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 3ธ.ค. 2561 PDF icon 20181224_083817.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature