ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของความพิการอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก ซึ่งโรคที่ทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัวนั้น มีสาเหตุมาจาก ผู้ป่วยอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน โรค

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

จากการที่สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จึงทรงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า "พอ.สว" ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า "ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน" ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของที

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ฝันร้ายที่หลายคนภาวนาอย่าให้เป็นเรื่องจริง สิ่่งหนึ่งที่ชาวไทยปฏิบัติกันได้ตอนนี้ คือการน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายถวายความอาลัยด้วยเสื้อผ้าชุดดำแบบสุภาพ เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ดังนี้

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.09 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย โดยนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature