ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนส.กัญญา ศรีประยูร หัวหน้างานส่งเสริม ร่วมกะับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เต็บโตสมดีสมส่วน 
 
 

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลป่าโมก
เอกสารดาวน์โหลด :

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ กรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าโมก ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
11 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
24 ก.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 ก.ย. 61.zip
18 ก.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 18 ก.ย. 61.zip
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180806_090304.pdf

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

PDF icon 20180725_085010.pdf

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20180725_023322.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature