ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำทีม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตร

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก

สถานที่ :
องการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อยที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งได้ออกหน่วยให้บริการทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

Mastery   เป็นนายตัวเอง

Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่

People Centered Approach   ใส่ใจประชาชน

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature