ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน  ศึกษาดูงาน สสจ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมด้วย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมรต์และวางพวงมาลา สดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2563

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
29 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง.pdf
28 ม.ค. 62 แบบรายงาน สขร1 เดือน ธันวาคม 2561 Package icon สขร. 1.zip
28 ม.ค. 62 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 File ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
28 ม.ค. 62 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 File รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
22 ม.ค. 62 แผนจัดจ้าง โรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562 PDF icon แผนจัดจ้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

PDF icon ข้อตกลง.pdf

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 0135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20181105_085338.pdf

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

PDF icon 20181011_073036.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
4/2560 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานครั้งที่ 4 PDF icon 110560-1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature