ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และสถานการณ์ในประเทศไทย ประจำวันที่ 2 มกราคม 2558
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ซึ่งได้ออกประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษา ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน ในโรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลสามโก้ และโรงพยาบาลไชโย รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 28 คน
ทั้งนี้นอกจากจะต้องทำหน้าที่ผู้ประเมินแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังต้องเป็นผู้ถ่ายทอดและสอนผู้ประเมินในระดับรองลงไปด้วย

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลกและจากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 366 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บ 25,950 ราย สาเหตุส

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature