ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องและครอบครัวเราชาวสาธารณสุข จ.อ่างทอง ทั้งรพท. รพช.และรพ.สต. เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 6 - 15 มี.ค. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยเฉพาะ คืนวันพุธที่ 11 มี.ค. 2558 มีการประกวดร้องเพลงของเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การร้องเพลงเพื่อการกุศลของนักร้องกิตติมศักดิ์มากมาย ร่วมใจร่วมเชียร์กันได้นะคะ ตั้งแต่ เวลา 18.00น เป็นต้นไป

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน
เอกสารดาวน์โหลด :

จังหวัดอ่างทองนำทีมโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสาท ลิ่มดุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนางดวงพร นิยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงเเรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการประกวด จังหวัดอ่างทองได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่นในการดำเนินงาน TO BE NUMBER

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที่ :
สสจ.อ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาใช้วางแผนพัฒนางาน NCD ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature