ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและการส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายประสาท ลิ่มดุลย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมงานโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดอ่างทอง "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในการจัดรณรงค์บ้านเมืองให้มีความสะอาด และดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างสะสม ให้หมดไปจากพื้นที่ โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ ๒ ก ๒ ล ได้แก่ กิน กอด เล่น เล่า ภายในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถทั้งด้าน IQ และ EQ และสามารถพัฒนาตนเองให้ ดี เก่ง และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

สถานที่ :
วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 ซึ่งประกอบจังหวัดนนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก อ่างทองและสิงห์บุรี จัดการแข่งขัน EMS Rally ขึ้น ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
06/08/2020 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
14/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
10/07/2020 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
26/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature