ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม และนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ าำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมลงนามบันทึกคำรับรองการปฎิบัติตามมาตราการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนนกับข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
24 พ.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง รถพยาบาล 24 พ.ค. 61.zip
17 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Package icon ประกาศร่าง17 พ.ค. 61.zip
05 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย 180 ชุด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
28 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสุขา.pdf
09 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180326_025518.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

PDF icon 20180326_025338.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

PDF icon 20180315_073120.pdf

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon S__6021132.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature