ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 
นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ
ตรวจราชการและนิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล ณ โรงพยาบาลอ่างทอง 
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ณ พื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จังหัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงยาบาลอ่างทอง ได้ดำเนินการตามโครงการราชฑัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้บริการบริการเอกซ์เรย์ปอด และจอประสาทตา แก่ผู้ต้องกันในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
26/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
19/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง เภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ
19/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

PDF icon d007.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf

บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB15.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
7/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุป กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิถุนายน 2563.pdf

6/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 1 พ.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป. 1 พ.ค. 63.pdf

5/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2563

PDF icon สรุป กวป. กุมภาพันธ์ 2563.pdf

4/2563

สรุป กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 2563

PDF icon kwp040163.pdf

3/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ม.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ธันวาคม 2562.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature